Sekizinci Olağan Genel Kurul Sonuç Duyurusu

SEKİZİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU

Tarih: 06.07.2023
Sayı: 2023/17

Sayın Üyemiz,
Derneğimizin 17 Mayıs 2023 günü çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen 8. Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 14:00’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, K-2 (Yapı Laboratuvarı) Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Murat Altuğ Erberik tarafından açılmıştır. Daha sonra toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, Başkanlık Divanına Başkan olarak Sn. Bülent Akbaş, Başkan Yardımcısı olarak Sn. Ulubey Çeken, yazman olarak da Sn. Gökhan Şahin ve Sn. Mehmet Fırat Aydın önerilerek oy birliği ile seçilmiştir.

Divan Başkanlığının oluşturulmasının ardından Divan Başkanı Sn. Bülent Akbaş gündem konularını görüşmeye açmış, gündemin 3. Maddesine geçilerek, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu Derneğimizin başkanı Sn. Murat Altuğ Erberik tarafından okunmuştur. Faaliyet raporunda Derneğimizin 9 Ekim 2021 tarihinde yapılan Yedinci Olağan Genel Kurul Toplantısından bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında, Denetim kurulunun hazırlamış olduğu rapor başkan Sn. M. Tolga Yılmaz tarafından genel kurula okunmuş, görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4. Maddesinde sırasıyla Yönetim Kurulunun, Derneğimiz faaliyetleri ile ilgili olarak ibra konusu ele alınmış ve Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülerek oybirliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin 5. Maddesinde 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünün ev sahipliği ile yapılacak olan Yedinci Uluslararası Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (7ICEES) ile ilgili hususlar görüşülmüştür. Konferans organizasyonu Düzenleme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Altuğ Erberik konferans hakkında bilgi vermiştir. Diğer konferanslardan farklı olarak bu yıl düzenlenecek olan konferansın, Deprem İzolasyon Derneği tarafından düzenlenecek olan Onsekizinci Dünya Sismik İzolasyon, Enerji Dağılımı ve Yapıların Aktif Titreşim Kontrolü Konferansı ile ortak bir etkinlik olarak yapılması kararı gündeme getirilmiştir ve detaylar üyeler ile paylaşılmıştır. Üyelerin konu hakkında görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca konferans katılım ücretleri ile ilgili üyeler görüşlerini bildirmişlerdir. Özellikle Maraş Depremleri hususunda 18. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı ve diğer uluslararası konferanslarda dernek olarak açılacak teknik oturumlarda yer alınması hakkında görüş bildirilmiştir. Uluslararası statüde olan bu konferansa Türkiye’deki üniversitelerde görevli olan genç araştırmacıların katılımları hakkında kayıt ücretlerinin TÜBİTAK ve üniversiteler bünyesinde verilecek destekler ile karşılanması konusu bağlamında 2023 Mayıs ayında dernek tarafından TÜBİTAK’a yapılmış olan destek talebi görüşülmüştür. Konferansa TÜBİTAK, AFAD, ÇŞB ve diğer devlet kurumları desteklerinin sağlanabilmesi için bu kurumlar ile iletişime geçilmesi hususu görüşülmüştür.

Gündemin 6. Maddesinde, üye aidatlarının düzenli olarak toplanması ve gelecek dönemin tahmini bütçesi üzerine görüşmeler yapılmıştır. 2024 yılından itibaren üye aidatının yıllık 200 TL, öğrenci üye aidatının 100 TL olması görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca bünyesinde 10 veya daha fazla personel (Mühendis, Mimar, Teknik Eleman, vb.) çalıştıran tüzel üyeliklerden 1500 TL ve 10 kişiden daha az personel çalıştıran tüzel üyeliklerden 750 TL yıllık aidatın alınması görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir. Üyelik aidat ücretlerinin zamanında yatırılması ve borçlarının öğrenebilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin sıklıkla yapılması, üyelere e-posta ve kontrol edebilecekleri web adresi bağlantılarının gönderilerek bilgilendirilmesi hususu gündeme getirilmiştir. Aidatlarını düzenli ödeyen üyelere konferans kayıt ücretlerinde indirim yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Gelecek dönemin tahmini bütçesi (gelir ve giderler) de oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca da yeni Yönetim (1 Başkan, 2 Bşk. Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Sayman, 2 Üye olmak üzere toplam 7 asil ve 5 yedek) ve Denetim (3 asil ve 3 yedek) Kurullarının seçimi yapılmıştır. Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin bir dönem daha görevlerini sürdürmeleri konusu gündeme getirilmiştir.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine aday gösterilen Berna UNUTMAZ, M. Altuğ ERBERİK, Bilge SİYAHİ, Elçin GÖK, Mustafa Kerem KOÇKAR, Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN ve Haluk AKGÜN açık oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine aday gösterilen Abdullah DİLSİZ,Özgür AVŞAR,M. Eren UÇKAN, Ahu KÖMEÇ MUTLU ve Sevinç ÜNSAL ORAL açık oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine aday gösterilen M. Tolga YILMAZ, Ulubey ÇEKEN ve Abdullah Mustafa SANDIKKAYA açık oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir. Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise Ahmet Besim ŞENYÜREK, Kaan KAATSIZ ve Kıvanç OKALP’ın seçilmesi açık oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Son olarak gündemin 8. Maddesi olan Dilek ve Öneriler kısmına geçilmiştir. Dernek toplantısına katılan üyeler aşağıdaki hususlarda görüş bildirmişlerdir. Bunlar kısaca aşağıda özetlenmiştir.

  • TDMD genç üyelerinden oluşacak bir topluluk kurulması önerilmiş, Genç TDMD olarak faaliyet göstermesi görüşülmüştür. Bu konuda kurulacak olan topluluğun detaylarının derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi görüşü benimsenmiştir.
  • Derneğimizin tanınırlığının ve görünürlüğünün artırılması için farklı kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak kurultay, çalıştay ve seminerler düzenlenebileceği fikri benimsenmiştir.
  • Derneğimizin Kurumsal üyeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi için ziyaretler gerçekleştirilerek birlikte etkinlikler düzenlenmesi görüşü benimsenmiştir.

Tutanak toplam 3 sayfa olarak kayıt altına alınmıştır. Saat 15:30’da Divan Başkanı Bülent Akbaş ve derneğin Onursal Üyesi Polat Gülkan kapanış konuşması yapmış ve toplantı sonlandırılmıştır. 17/06/2023

Yapılan seçimler ve takiben oluşan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, yeni dönem için seçilen Derneğimiz Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlemiştir.                       

Başkan                                 : Murat Altuğ Erberik                          (ODTÜ)
Başkan Yardımcısı              : Haluk Akgün                                    (ODTÜ)
Başkan Yardımcısı              : Bilge Siyahi                                      (Gebze Teknik Ü)
Genel Sekreter                    : Ayşegül Askan Gündoğan              (ODTÜ)
Sayman                                 : Mustafa K. Koçkar                            (Hacettepe Ü)
Üye                                        : Elçin Gök                                            (Dokuz Eylül Ü)
Üye                                        : Berna Unutmaz                                  (Hacettepe Ü)

Üyelerimizin bilgi ve takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği
Yönetim Kurulu